';
307. Sayı / 8. Sayfa

Miladi Tarih: 28 Ocak 1897

Rumi Tarih: 16 Kânunusani 1312

7. Sayfa
2 Yazı
9. Sayfa
4 Yazı
Resimlerimiz

“Münir Paşa Hazretleri”

Bu kere defa-i saniye olarak Hüdavendigâr vilayeti valiliğine tayin buyurulan devletlü Münir Paşa Hazretleri eazım-ı vüzera-yı saltanat-ı seniyyedendir. Münir Paşa Hazretleri bidayeten Rüsumat İdaresi hidematında bulunarak cemiyet-i rüsumiyenin hin-i teşekkülünde azalığını ifa etmişler, daha sonra Maliye Nezaret-i Celilesi Aşar Emanetine tayin kılınmışlar, oradan dahi uhde-i kifayetlerine Maliye Nezaret-i Celilesi ihsan buyrularak Maliye ve bade Dahiliye Nezaretlerini on sene müddet ifa ettikten sonra 1307 senesinde ilk defa olarak Hüdavendigâr vilayeti valiliğine tayin buyrulmuşlar ve bu sene infisal etmişlerdi. (…)

Merhum Doktor Şemsi Molla Bey

[Febüs Fotografisinden]

[İmza: Diran Çırakyan]