';
398. Sayı / 8. Sayfa

Miladi Tarih: 27 Ekim 1898

Rumi Tarih: 15 Teşrinievvel 1314

7. Sayfa
2 Yazı
9. Sayfa
2 Yazı
Bedayiü’l-Arab

Yine İbnü’l-Fârız’dan

Mesail-i İçtimaiye-i Hazıra

-1-

Mesail-i İktisadiyenin Ehemmiyeti

Zamanımıza gelinceye kadar, hatta bazı memleketlerde zamanımızda bile mesail-i iktisadiyeden bahseden ulum pek çok kişiler tarafında istihfaf edilmiştir. İki asır evvel fenn-i tıp dahi hemen aynı istihzalara uğrardı. Etibbaya karşı gösterilen bu riayetsizlik, vesaya-yı sıhhiyenin hiç nazar-ı dikkate alınmamasını intaç ettiği zamanlarda miktar ve fiyatın birdenbire ve fevkalade bir surette tezayidi bu tahkiratın intikamını aldığı gibi kavaid-i ilmiye-i iktisadiyeye tevfik-i hareket etmeyen milel-i cedide dahi birtakım buhranlara düçar olarak bu adem-i dikkatin cezasını görmüşlerdir.

(…)

Haşmetlü İmparator ve İmparatoriçe Hazretlerinin Mihmandarları Olup Maiyetlerinde Suriye’ye Azimet Eden Maiyet-i Seniyye-i Cenab-ı Mülukâne Erkân-ı Harbiye Reisi Müşir Devletlü Şakir Paşa Hazretleri