';
261. Sayı / 16. Sayfa

Miladi Tarih: 12 Mart 1896

Rumi Tarih: 29 Şubat 1311

15. Sayfa
5 Yazı
17. Sayfa
3 Yazı
Pol Verlen (Paul Verlaine)

Fransa şuarasından Pol Verlen geçenlerde vefat etmiş ve tercüme-i hâli tafsilaten yazılacağı vaadiyle resmi 206 numaralı nüshamıza konulmuştu.

Pol Verlen zamanımızda Fransa şuarasının müştehirlerindendi. Bu zatın asarı ne kadar şöhretini mucip olmuş ise dağdağalı hayatı, serseriyane ömrü, hercai meşrebi, lakaytane mesleği de şöhretine o kadar yardım etmiştir. Zaten – velev ki akıl ve zekasıyla velev ki meşrep ve mesleğiyle teferrüt etmiş insanlardan bulunmasaydı, bazen nazarları kamaştıracak kadar parlak, ahzan-ı kalbiyeye ve tesirat-ı deruniye sebep olacak kadar – hasta odasında yanan kandil gibi – sönük bir zeka gösteren muvazene-i akliyeyi yanına uğratmayan nevadirden olmasaydı hâl ve şanı şayan-ı zikir görülür müydü? (…)

Resimlerimiz

“Medeniyet-i İslamiye, Sanayi-i Nefise-i Şarkiye”

Nur-i İslam tenvir-ı uyun-ı enam ederek beşeriyetin ikbal-i istikbalini temin eylemiş ve bu hakikat asrın en büyük erbab-ı maarif ve kemalatınca da musaddık olduğu cihetle bizim için bu hakikat-ı müsellemeyi ispata ihtiyaç kalmamıştır. Şarkın envar-ı kemalatı garbın badi-yi feyz-i istidadı olduğuna delil aramak lazımsa medeniyet-i hazıranın asar-ı ilm ve irfanı olan binlerce müdevvenat zemin-i müddeada arz ve işhat olunur.

Asar-ı medeniyet-i İslamiye hakkında tetkikat mûşikâfanesiyle meşhur Doktor Gustav lö Bon’un [Gustave Le Bon] Medeniyet-i Arabiye unvanı altında birkaç ciltten mürekkeb neşrettiği asar-ı güzini ki matbuat-ı Garbiyede – bu babda yazılan asar meyanında sıhhat ve mükemmeliyetle bir mevki-i mümtaz ihraz etmiştir – Arap’ın müessir irfan ve kemalatı ulema-yı hazıra-yı Garp’ın dahi müsellim ve muterifi bulunduğu delil-i alenidir. (…)