';
266. Sayı / 6. Sayfa

Miladi Tarih: 16 Nisan 1896

Rumi Tarih: 4 Nisan 1312

5. Sayfa
2 Yazı
7. Sayfa
2 Yazı
Resimlerimiz

“Trikopi” [Charilaos Trikoupis]

Yunanistan başvekil-i sabıkı mösyö Trikopi’nin [Charilaos Trikoupis] haber-i vefatıyla tercüme-i hâli kısm-ı siyasimizde münderiçtir. Bu zat Yunanistan’ın en büyük memurin-i siyasiyesindendi. Bir ay tebdil-i hava mukim bulunduğu Fransa’nın Kan [Cannes] beldesinde terk-i hayat etmiştir.

“Mösyö Saryen” [Ferdinand Sarrien]

Ahiren Fransa heyet-i vükelasında ufak bir tebdil vukua gelmiştir ki o da Hariciye Nazırı Mösyö Bertelo’nun [Philippe Berthelot] istifası üzerine nezaret-i mezkureye reis-i vükela ve Dahiliye Nazırı Mösyö Burjuva’nın [Léon Bourgeois] geçmesinden ve dahiliye nezaretinin dahi mebusandan Mösyö Saryen [Ferdinand Sarrien] tarafından kabul olunmasından ibarettir.

(…)

“Dük de Sermonta” [Duc de Sermonta]

Habeş vukuatı üzerine tebdil eden İtalya heyet-i vükela-yı cedidesi reisi Marki di Rodini’nin [Antonio Starabba (Marchese di Rudinì)] resmini kariin-i kirama arz eylemiştik. Bugün de müşarünileyhin kabinesinde hariciye nezaretini ifa eden Dük de Sermonta’nın [Duc de Sermonta] tasvirini derç eyliyoruz. İtalya’da güzeran eden vakıa-yı mühimme-i siyasiye hasebiyle hariciye nazır-ı cedidi fevkalade calib-i enzar-ı dikkat bulunmaktadır.

Şiir: İnkisar-ı Baziçe

Ahmet İhsan Bey’e