';
398. Sayı / 11. Sayfa

Miladi Tarih: 27 Ekim 1898

Rumi Tarih: 15 Teşrinievvel 1314

10. Sayfa
2 Yazı
12. Sayfa
1 Yazı
Norveç Kadınları ve Mekatib-i Muhtelite

Fransa muharrirlerinden Hug Loro nam zatın “Norveç Kadınları” hakkında neşretmiş olduğu bir eserde, tafsilat-ı saire ile beraber, bilhassa bunların tarz-ı talim ve terbiyelerinden ve Avrupaca şu son zamanlarda efkâr-ı umumiyeyi işgal eylemiş olan bir meseleden, yani muhtelit usul-ı tedris ve terbiyeden hasıl olacak netayicin adap ve terbiye-i umumiyece mucib-i mahazir olup olmayacağından bahsedilmiştir. “Muhtelit usul”den maksat erkeklerle kadınların müctemian talim ve terbiye edilmesidir.
(…)

Teşrifatî-i Divan-ı Hümayun Devletlü Münir Paşa Hazretleri (Üstte)
Saltanat-ı Seniyyenin Berlin Sefiri Saadetlü Tevfik Paşa Hazretleri (Altta)