';
527. Sayı / 14. Sayfa

Miladi Tarih: 18 Nisan 1901

Rumi Tarih: 5 Nisan 1317

13. Sayfa
2 Yazı
15. Sayfa
1 Yazı
Küçük Hikâye: Her Gün

-29 Mart 1317-

Şerh-i Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye

Muharriri: 

Atıf Bey Merhum

 

Memleketimizde Atıf Bey merhumun sıyt-ı ilim ve irfanını işitmeyen hemen yok gibidir. Henüz genç denilecek bir yaşta iken vefat eden bu üstad-ı muhteremin asar-ı metrukesinden biri olan Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye Şerhi peyderpey neşrolunmaya başlamıştır. Atıf Bey merhumun bu eserleri hem medid bir tetebbunun hem de sekiz on sene devam eden bir mekteb-i âlî muallimliğinin mahsulü olduğundan gerek erbab-ı tetkik için, gerek memurin-i adliye için, gerek mekatib-i âliye talebelesi için zaruriü’l-müracaa bir eserdir. Merhum müşarunileyhin kürsi-yi hitabet ve talakatı önünde bulunmak şerefine nail olup bu baptaki istidad-ı fevkalade-i fıtrilerini bir fart-ı takdir ile teslim edenler eserlerinin de serâpâ selis ve muciz bir lisan ile yazılmış olduğunu, haşvdan, bi-lüzum ifadelerden külliyen ari bulunduğunu, maksadın şayan-ı hayret bir suhulet-i ifade ile ifham edildiğini, her bahse müteallik mesail-i fıkhiyeden hiç birinin hariç bırakılmadığını görecekler ve kütüphane-i milliyemizin böyle nefis bir eserle tezyin edilmiş olmasından dolayı kalben pek amik bir memnuniyet hissedeceklerdir.

 Şerh-i Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye’nin şimdiye kadar dört kitabı neşredilmiştir: Kavaid-i Külliye, Kitabü’l-Buyu’, Kitabü’l-İcare, Kitabü’l-Kefale ve’l-Havale, bu kitaplar ekser kitapçılarda bulunmaktadır. Az bir müddet içinde tabı hitam bulacağını da karilerimize ayrıca tebşir ederiz.

 

Edebiyat-ı Cedide Kütüphanesi

-Dördüncü Kitap-

 Aşk-ı Memnu

 Muharriri: Uşşakizâde Halit Ziya [Halit Ziya Uşaklıgil]

527 sayfa teşkil eden bu eser-i nefisin fiyatı yalnız 10 kuruştur. Taşradan arzu edenler -taahhüdü ile beraber- dört buçuk kuruş posta ücreti ilave buyurmalıdırlar.