';
412. Sayı / 14. Sayfa

Miladi Tarih: 2 Şubat 1899

Rumi Tarih: 21 Kânunusani 1314

13. Sayfa
3 Yazı
15. Sayfa
2 Yazı
İhtar-ı Mühim

Edib-i nezih Safveti Ziya Beyefendi’nin Salon Köşelerinde romanı bu nüshada hitam buldu. Servet-i Fünûn gelecek nüshadan itibaren Mai ve Siyah müellif-i muhteremi Halit Ziya Beyefendi’nin yeni bir romanına başlayacaktır. Halit Ziya Bey’in:

Aşk-ı Memnu

unvanıyla yazdıkları bu yeni roman da Mai ve Siyah kadar, belki daha ziyade nefayis-pesendan erbab-ı mütaalanın mazhar-ı takdiri olacaktır; bundan eminiz.

Salon Köşelerinde

Muharriri: Safveti Ziya

385 numaralı nüshadan beri mabad ve hitam