';
265. Sayı / 2. Sayfa

Miladi Tarih: 9 Nisan 1896

Rumi Tarih: 28 Mart 1312

1. Sayfa
1 Yazı
3. Sayfa
1 Yazı
İstanbul Postası

Odadaki sobaya bir kürek kömür daha attım; dışarıda esen rüzgâra, yağan devamlı yağmura mahzunane nigeran olarak kalemi ele aldım. “Evdeki pazar çarşıya uymaz” dedikleri işte budur; geçen defaki muhasabemizi mukaddeme-i fasl-ı bahar ittihaz ederek bu hafta için sürekli kır gezmelerinden, Kâğıthane cevelanlarından bahse hazırlamış iken Mart üç dokuzunun kemal-i şiddetiyle icra-yı ahkâm edişine seyirci olmak hiç de hoşuma gitmiyor idi! (…)

Mamafih iki gün sonra gelen pazarın letafetinden şikâyete hak yoktu; hava güzeldi, afitab-ı cihan-tab ziya-yı hayat-bahşasını kemal-i şevkle etrafa nisar ediyor, kalpleri şevke getiriyordu. Onun içindi ki o günün müsaade-i havasından istifadeye şitaban olmuş pek çok ehl-i zevk ve şevk görüldü. Haftanın Paskalya’ya tesadüfü cihetiyle karşı yakanın revnakı dahi artmıştı.

(…)

Her şeyde bir fayda aramak lazımdır ya? Biz eğlenceden bile istifade etmek emelindeyiz; onun için esbab-ı zevkin fayda-bahş olmayanına o kadar alıcı gözle bakmayız.

(…)

Hâlbuki bizim burada faydalı eğlence dediğimiz böyle menafi-i sıhhiyesi olan tenezzühler değil, istifade-i fenniyesi bulunan maegaleler! Mesela fotoğrafçılık…

Hakikaten fotoğrafçılık en faydalı ve en zevkli bir meşgaledir. Şehrimizde heveskâranenin gittikçe tezayüdünü nazar-ı memnuniyetle gördüğümüz bu sanat müntesiplerinin rağbetini tezyit ve temin edecek bir şey düşündük. Bundan dolayıdır ki musahabemizde sözü döndüre dolaştıra buraya kadar getirdik. Bakınız düşündüğümüz nedir. Fotoğrafiye ait bir müsabaka küşat eyliyoruz.

(…)

Musavver Servet-i Fünûn Gazetesi’nin Fotoğraf Müsabakası

Evvala – 8×8’den 18×13 cesamete kadar her türlü enstantane fotoğraf kabul olunur. Fotoğraflar ikişer nüsha albüminli yahut sitratlı kağıt üzerine basılıp klişeleri ile beraber gönderilmek lazımdır. Klişesiz resimler müsabakaya dahil olmaz. (…)