';
269. Sayı / 2. Sayfa

Miladi Tarih: 7 Mayıs 1896

Rumi Tarih: 25 Nisan 1312

1. Sayfa
1 Yazı
3. Sayfa
3 Yazı
İstanbul Postası

Mevsim-i baharın geççe, küşade eyyamın nazlı olarak hululu cumalarda, pazarlarda birkaç haftadır görülen yağmurlar soğuklar bu sene zevk-perestanı sahihten meyus etti. Fasl-ı bahar husul edeliden beri yalnız geçen cuma – o da sabahleyin dökülen yağmurla biraz neşesini kaybederek – tenezzühe, cevelana müsait görülmüştü; haftalardır kalplerde teraküm eden heves-i zevk ve sefa dahi bir türlü kendine tatlı bir cereyan verememişti. Onun için ruz-ı Hızır’a tekaddüm eden Pazartesi günü havanın revnakına nigeh-endaz olanlar ferdanın letafetini keşf ile pek seviniyordu. Haydarpaşa çayırında, Fenerbahçesi’nde hazırlık görenlerin çehresinde tebessüm-i ümit lema-dar oluyor Hızır İlyas [Hıdrellez] günü fasl-ı bahardan hakkıyla istifade olunacak deniliyordu.

O gece semayı ihata eden hüzn-engiz kara bulutların ferdada tuludan sonra dahi hayli müddet eşia-i şemsin zemine inikasına meydan vermemesi bir aralık keyifleri kaçırdıysa da saat bire doğru afitab-ı cihantab, kemal-i hüzünle nigeran olduğumuz cevval sehabları ufuk üzerinde dağıttı; zemin ve asuman, çimen ve eşcar şemsin, çehre-yi zevk-perveran dahi ümid-i sefanın ziyasıyla şule-dar oldu.

(…)

Fotoğraf Müsabakası

Fotoğraf sanatı heveskâranının gittikçe tezayüdüyle beraber bu sanata müteallik alat ve edevatın her an ıslah ve ikmal edilmekte olması hakikaten şayan-ı hayret derecesindedir. Gün geçmiyor ki fotoğrafa müteallik yeni bir icat zuhur etmesin; kezalik vakit olmuyor ki fotoğrafın sanayi ve ticarette yeni bir mahal-i tatbiki bulunmasın. İşte şu nokta-i nazarlardan dolayı gazetemiz vasıtasıyla bir müsabaka küşat edildi. Müsabakamızın şerait-i iştiraki evvelce dahi ilan kılındığı üzere ber-vech-i atidir:

Evvela – Müsabaka yalnız enstantane resimler içindir. 8×8’den 13×18 cesametine kadar fotoğraflar müsabakaya dahil olur. Gönderilecek fotoğraflardan ikişer nüsha yollanmalı ve klişeleri beraber olmalıdır. (…)

Saniyen – Dürbünün, makinenin, istimal olunan plağın cinsi ve nevi tasrih olunmalıdır.

Salisen – Resim nerede ve saat kaçta çıkarılmış ise bildirilmeli ve developman icrası olarak ne kullanıldığı beyan kılınmalıdır.

Rabian – Müsabaka Nisan’ın birinden Mayıs’ın on beşine kadar küşadedir. (…)

Hamisen – Ressam ve fotoğraflardan mürekkep bir heyet-i temyiziye tarafından resimler bi’l-muayene birinci dereceyi ihraz eden resmin sahibine 9×12 cesametinde bir Kata fotoğraf makinesi ita olunacaktır. Fotoğrafçı Diradur Efendi [Onnik Diraduryan] tarafından heyeten verilecek olan işbu makine efendi-i mumaileyhin mağazasında şimdiden teşhir olunmuştur. İkinci dereceyi ihraz eden resmin sahibine bir senelik Servet-i Fünun abonesi yahut idarehanemizden yüz elli kuruşluk kitap ita olunacaktır. (…)