';
398. Sayı / 9. Sayfa

Miladi Tarih: 27 Ekim 1898

Rumi Tarih: 15 Teşrinievvel 1314

8. Sayfa
3 Yazı
10. Sayfa
2 Yazı
Mesail-i İçtimaiye-i Hazıra

-1-

Mesail-i İktisadiyenin Ehemmiyeti

Zamanımıza gelinceye kadar, hatta bazı memleketlerde zamanımızda bile mesail-i iktisadiyeden bahseden ulum pek çok kişiler tarafında istihfaf edilmiştir. İki asır evvel fenn-i tıp dahi hemen aynı istihzalara uğrardı. Etibbaya karşı gösterilen bu riayetsizlik, vesaya-yı sıhhiyenin hiç nazar-ı dikkate alınmamasını intaç ettiği zamanlarda miktar ve fiyatın birdenbire ve fevkalade bir surette tezayidi bu tahkiratın intikamını aldığı gibi kavaid-i ilmiye-i iktisadiyeye tevfik-i hareket etmeyen milel-i cedide dahi birtakım buhranlara düçar olarak bu adem-i dikkatin cezasını görmüşlerdir.

(…)