';
309. Sayı / 12. Sayfa

Miladi Tarih: 11 Şubat 1897

Rumi Tarih: 30 Kânunusani 1312

11. Sayfa
2 Yazı
13. Sayfa
2 Yazı
Musahabe-i Fenniye

Röntgen şuaatının keşfiyat-ı ahire-i fenniye içinde ehemmiyeti – Röntgen şuaatının son tatbikatı – Ölüyü diriden tefrik – [Thomas] Edison ve körler – Körlerin görmesi mümkün müdür? – Kamburların kamburluklarını düzeltmek mümkündür – Kamburlar üzerinde ameliyat-ı cerrahiye

Bu sene âlem-i medeniyette saha-i fen ve marifette erbab-ı mesainin himmetiyle meydana gelen terakkiyat içinde Doktor Röntgen’in [Wilhelm Conrad Röntgen] namına nispet etmek enaniyetini kabul etmeyerek “mühim şuaat” demek istediği bir nevi aydınlık bir keşf-i mühim olmak üzere görülmüş ve Avrupa mecalis-i ilmiyesinin mutat olan içtimaat-ı seneviyesinde keşfiyat-ı ahire-i fenniye zikir ve tadat olunduğu sırada en ziyade sitayişle yâd olunan ve ehemmiyetli görülen Doktor Röntgen’in keşfi olmuştur. Bu keşfin neden ibaret olduğunu izaha hacet yoktur.

(…)

Doktor Röntgen’in keşfinden bahis açmadığımız zamandan beri hayli mühim tatbikatı görülmüştür. Bu tatbikatın kısm-ı azamı -hemen hepsi- tababete aittir.

Beden-i insani dâhiline kaza ile girmiş olan kurşun, iğne vesaire gibi ecsam-ı ecnebiyenin mahalli bu keşif sayesinde kolayca ve noktası noktasına tayin olunabildi ve ameliyat-ı cerrahiye bu hususta gayetle teshil edildi.

(…)

Mündericatsız Hikâyelerden: Seyyahın Pertavsızı