';
267. Sayı / 2. Sayfa

Miladi Tarih: 23 Nisan 1896

Rumi Tarih: 11 Nisan 1312

1. Sayfa
1 Yazı
3. Sayfa
2 Yazı
İhtar-ı Mahsus

Birtakım adamların kendilerine gazetemize mensubiyet süsü vererek vilayet-i şahanenin bazılarında abone kaydettiklerini veya sair türlü taahhüdatta bulunduklarını işittik. İdaremizin seyyar olarak bir memuru vardır ki o da elyevm Karahisar ve Konya cihetinde bulunan Mehmet Tevfik Efendi’dir. Şimdi ki halde başka hiçbir memurumuz yoktur, binaenaleyh Servet-i Fünun namına öteye beriye müracaat eyleyecek adamlara katiyen iltifat olunmamasını karin-i kiramdan rica ederiz.

Musahabe-i Edebiye

 

“Lisan-ı Şiir”