';
256. Sayı / 2. Sayfa

Miladi Tarih: 6 Şubat 1896

Rumi Tarih: 25 Kânunusani 1311

1. Sayfa
1 Yazı
3. Sayfa
2 Yazı
İstanbul Postası

Bu hafta, veladet-i hümayun-ı cenab-ı padişahi şehrayini ile şehrimiz bir kisve-i revnak ve iftihara bürünmüştü. Mevsime nazaran asla memul olmayan bir müsait hava, cumaya müsadif olan şu yevm-i celilin kıymet-i asliyesine fevkalade bahş-i letafet etmişti. Vakıa o gün asuman şule-riz, zemin münbasit, kalpler münşerih, çehreler mütebessim, hava müsaitti.

(…)

Şu halde son musahabemizden beri havalar şikayet ettirmeyecek derecede hoş geçti, hatta birkaç defalar revnaklı günler de gösterdi dedikten sonra kelamımızı suya itikal ettirebiliriz ya? Hele güzelce hava ile geçen günlerde İstanbul’umuzu erva eden Terkos sularının güzellik ile makusen mütenasip bir şekil irae etmesi şu hususta bize daha ziyade hak verdi? Hakikat!

(…)

Müverred-i inikasın tayinini tahlil-i miyah ile meşgul olanlara bırakalım da nazarımızı bir hafta ileriye atfedelim, kemal-i heybet ile takarrüb eden hilal-i ramazanı hulusla selamlayalım.

On gündür şehrimizdeki minareleri birbirine rapteden mahya iplerinin, ramazan-ı bereket-nişana karşı “Esselamünaleyküm” hitab-ı nuranisini talik etmelerine şunda çok zaman kalmadı. Hâlbuki daha kışın bitmesine zaman çok! Geçen seneye nispeten on gün evvel hulul eden ramazan-ı mübarekte şiddet-i sermayı epeyce müşahede eyleyeceğiz demektir.

(…)

Parmakkapı’dan tramvay yoluna çıkar caddenin ve ırgat pazarı tarikinin artık nakabil-i mürur bir hale geldiğini müşahede ile üç hafta evvelki musahabemizde daire-i aidesinin nazar-ı dikkatini celp eylemiştik. Şu yol bir daha şikayete mahal bırakmayacak surette parke kaldırımın tefrişiyle tanzim ve tahkim edildi; himmet-i vakıaya bilhassa teşekkürler ederiz.

(…)

Nükteperdaz-ı şehir Abdurrezzak, veladet-i hümayuna müsadif leyle-i meserret-i karinde tiyatrosunun kapılarını erbab-ı temaşaya meccanen küşad etmiştir. Şu semahat-ı sadakat-perveraneye nazar-ı memnuniyetle bakmamak kabil midir?

(…)

Leyali-i mübarekenin hululünü bekleyen sair oyuncular da Şehzadebaşı’nın şenlenmesine şimdiden çalışmaya başladılar. Artık ramazan haftalarında sözlerimizi ekseriya onların vesait-i zevkiyesine sevk edeceğimiz için şimdilik tatvil-i makal etmeyelim.      

Musahabe-i Edebiye: Mukaddime