';
315. Sayı / 7. Sayfa

Miladi Tarih: 25 Mart 1897

Rumi Tarih: 13 Mart 1313

6. Sayfa
3 Yazı
8. Sayfa
3 Yazı
Musahabe-i Fenniye

Harik ve itfah-ı harik – Hasarın imdaden süratiyle nispeti – İtfa-i harike mahsus yeni aletler – Dae-i bahr – Dae-i bahr hakkında tetkikat-ı cedide – Dalgaların sürat ve şiddeti – Yeni icatlar: Ziyadar kalemler – Lastikli yumurtalar.

Geçen hafta içinde Galata, Kadıköy, Beyoğlu’nda biri birini müteakip ve vukua gelen harikler yine İstanbul’umuz ahalisini havf ve telaşa düşürmüş ve bu afet yüzünden şimdiye kadar şehrimizin ne kadar hasara uğradığını ve nice hanümanın bu kaza-yı ani yüzünden bir gün evvel maişeti muntazam, istirahat-ı dünyeviyenin  her türlü esbabına malik iken bir gün sonra fakruzaruretin son derekesine kadar tenezzül eylediğini hatırlara getirmiştir.

(…)

Harikin sebep olduğu feci kazaları, mulim neticeleri gören akvam-ı medeniye itfası için elden geldiği kadar gayretten geri kalmamışlar ve fenn-i marifetin terakkiyatından istifade ederek itfa-yı harik için türlü türlü tulumbalar ve aletler icat ve muntazam itfaiye heyetleri teşkil etmişlerdir.

(…)