';
256. Sayı / 8. Sayfa

Miladi Tarih: 6 Şubat 1896

Rumi Tarih: 25 Kânunusani 1311

7. Sayfa
3 Yazı
9. Sayfa
3 Yazı
Tahsil-i Elsine-i Ecnebiye ve Terbiye-i Milliye

Mensup olduğu heyet-i içtimaiyenin saadet-i halini temin edecek esbabı tetkik ile iştigal eden yani hıfz-ı sıhhat-i umumiye mesele-i mühimmesi enzar-ı dikkati önünde bulunarak bir köy, bir şehir, bir ülke halkının selamet ve afiyetini temine medar olacak terbiye-i sıhhıyeyi göstermeye çalışan etibba gibi heyetin sıhhat-i maneviye ve terbiye-i millîyesini muhafazaya ve bunları sektedar edebilmek ihtimali olan emrazı teşhis ile çaresini taharri ve tetkike ve iraeye sai olan hükemanın bu yakınlarda elsine-i ecnebiye tahsilinin bir mülkte terbiye-i millîyeye ne derece tesir ettiğini taharri edip bu tesiratı teferruatıyla göstermeye ve mehazirini ortaya koyarak bunlardan kurtulmak için ne gibi tedabir-i sıhhiye-i maneviyeye tevessül olunmak lazım geldiğini izah etmeye çalışıyorlar. Bu gayret velev ki semeredar olmasın. Her halde bir emr-i hayra masruf olduğu cihetle şayan-ı taktirdir. Ve masruf olduğu noktanın izahı bizim için de faideden hali değildir.

(…)

Nev-İcat Hayvansız Tramvay (Üstte)
Nev-İcat Devrilmez Sandal (Altta)
Resimlerimiz

“Resm-i Küşad”

Kudüs-i Şerif’te aza-i kiramdan Şeyh Muhammed El-Buhari Kaddese sırrahulali hazretlerine ve Buhara ile cihat-ı saire-i müslimeden gelenlerin ikametine mahsus bulunan ve ekser yerleri mürur-ı zaman ile münhedim ve müşerref-i harap olan zaviyenin tamiri hususuna işbu mayısta irade-i diyanet-ade-i cenab-ı padişahi şeref-müteallik buyurulduğu cihetle kemal-i süratle tamirat ve termimatı ifa edilerek bu defa teyemmünen resm-i küşadı icra kılınmıştır ki resm-i behin-i mezkuru irae eden resim tezyin-i sahife-i mübahat olunmuştur. (…)