';
265. Sayı / 8. Sayfa

Miladi Tarih: 9 Nisan 1896

Rumi Tarih: 28 Mart 1312

7. Sayfa
2 Yazı
9. Sayfa
3 Yazı
Bir Yaz Levhası
Resimlerimiz

“Posta Tatarları”

Bu nüshamızın yedinci sahifesinde gördüğünüz resim Halep’ten hareket eden kara postasının suret-i azimetini irae ediyor.

Malum olduğu üzere haftada bir defa İstanbul’dan karadan bir tatar postası çıkarılır. Bu posta Bursa, Konya ve Halep tarikiyle Şam’a kadar gider. Pek çok mevakiden güzar eylediği cihetle Bağdat postası kadar mühimdir. Fakat götürdüğü mekatip Şam ve Halep gibi bahren ve serian mürsel olan mahallerden ziyade güzergâhındaki şehirlere aittir. Kara postaları kefilli sürücüler marifetiyle geceli gündüzlü sevk olunur.

“Merhum Süleyman Sudi”

Süleyman Sudi Efendi’nin vefatı ile bir büyük sahib-i namus ve istikamet, bir büyük münteseb-i fen ve ahlak kaybettik. Bu zatın hülasa-i tarihçe-i hayatı namus, istikamet ve hüsn-i ahlak kelimeleriyle ifade olunabilir. Kendisi son derecede namuskâr, afif ve müstakim, cidden hakim ve haluktu. Herhangi hizmette bulunmuş ise iffet ve istikameti rehber-i hareket ittihaz etmiş, kendini bilenlerin kaffesi hüsn-i ahlakına ve hikmet-i efkârına meftun olmuştur. (…)