';
311. Sayı / 12. Sayfa

Miladi Tarih: 25 Şubat 1897

Rumi Tarih: 13 Şubat 1312

11. Sayfa
2 Yazı
13. Sayfa
4 Yazı
Musahabe-i Fenniye

Veba – Vebanın dehşeti ve tahribatı – Avrupa’da havf ve telaş – Tedabir-i tahaffuziye – Doktor Yersin [Alexandre Yersin] – Vebanın mahiyeti – Mikrobu – Doktor Yersin’in aşısı – Aşının tecrübesi – Vebanın tedavi ve teşfiyesi – Bu illete müptela olan hayvanlar – Farelerin veba mikrobunu nakletmesi  – İtikat ve marazdan masuniyet.

Veba! Bu dâhiye-i beşeriyet Hindistan’da kaht denilen beliye ile hem-dest-i vifak olarak bir müddetten beri nice canlar yakıyor! Âlem-i insaniyete kan ağlatıyor. Ceraid-i mahalliyeden birinin sayfalarına göz gezdiriniz. Taun ve kaht serlevhası altında her gün bir haber-i felaket okursunuz.

(…)

Bu illetin edvar-ı sabıkada insaniyete ne kadar zarar verdiğini hesaba katmayalım da yalnız pek yakında olan tahribatını söyleyelim: Geçen 1896 senesi Çin’in yalnız Kanton [Guangzhou] havalisinde altmış bin kişi vefat etmiştir.

(…)

Resimlerimiz

“Saye-i Mamuriyet-vaye-i Cenab-ı Padişahide Müceddeden İnşa Olunan Trablusgarp Hastanesi”

Cümle-i muvaffakiyat-ı cenab-ı padişahiden olmak üzere Trablusgarp vilayetince dahi hiz-ara-yı husul olan müessesat-ı hayriyet-i gayattan olmak üzere şehr-i mezkûrda ahiren ve müceddeden inşa olunan hastanenin suret-i küşadını irae eder resmi bu nüshamıza derç ile kesb-i fahr ve mesar ediyoruz. (…)