';
314. Sayı / 4. Sayfa

Miladi Tarih: 18 Mart 1897

Rumi Tarih: 6 Mart 1313

3. Sayfa
2 Yazı
5. Sayfa
3 Yazı
Hac Yolunda

İkinci Mektup: El Kahire Vapurunda.

Nısfü’l-leyli iki saat kadar geçmiş miydi?.. Ancak!.. Vapur evvela tadil-i sürat, sonra tevakkuf etti, uyandım. (…)

Van Gölü ve Mavna (Üstte)
Van’da Mesai-i Beytiye (Ortada)

[İmza: Diran Çırakyan]

Van’da Lavaş Denilen Pide İmali (Altta)

[İmza: Diran Çırakyan]

Musahabe-i Fenniye

Sıhhat ve maraz – Emraz-ı müzmine ve tedavisindeki müşkülat – Rahip Kınayp’ın tedavi bi’l-mai usulü – Elektrikle tedavi – Emraz-ı muhtelifede tesirat-ı hasenesi – Emraz muhtelif, tesir bir – Emraz-ı müzminenin esası ve elektrikle ispatı – Elektriğin efal-i hayatiyeye tesiri – Kınayp’ın usulü esassız değil – İtikat ve şifa.

Dünyada bir nefes sıhhat gibi devlet bulunmadığı müsellem bir hakikattir. İlm-i ebdan ilm-i edyana bile takdim olunmuştur. Tabib-i hazık bulunmayan bir beldede ikamete cevaz verilmemiştir. “Tıp” ne zaman zikrolunsa “fenn-i celil” kaydı da ilave olunuyor. Tabib-i hazık! İnsaniyet muhiplerinin ve hadimlerinin birinci mertebesinde görülüyor, her yerde mazhar-ı ihtiram  oluyor.

Her saadete ve her izzete müreccah olan sıhhat biraz muhtel olursa tıbbın ve tabibin kıymetini insan o zaman daha iyi anlar. Teselliyi ve afiyeti fenn-i celil-i tıbbın ve tabibin muavenetinde arar… Ve ekseriya bulur. Daima diyemeyiz. İnsaniyeti tahrip eden öyle marazlar var ki –tıbbın terakkiyat-ı hazırası mahiyetini tayin ettiği halde– tedavi ve teşfiyeye henüz imkân bulunamamıştır: Verem gibi. (…)