';
314. Sayı / 11. Sayfa

Miladi Tarih: 18 Mart 1897

Rumi Tarih: 6 Mart 1313

10. Sayfa
2 Yazı
12. Sayfa
1 Yazı
Van’dan Mektup

Erciş, 1 Kânunusani 1312

İşte size birkaç resim ki memalik-i vasia-i şahanenin en uzak bir noktasına mütealik manzaralarını gösteriyor. Bilmem gönderdiklerimden memnun olur musunuz? Fakat ben resimlerimle mektubumu gazetenizde müşahede edersem pek memnun olacağım. Zaten en meserretli zamanım haftada bir defa dest-i iftihara aldığım gazetenizin mütalaasına münhasırdır.

(…)

Matbuat-ı Cedide

Piyano Muallimi

Müellifi: Musiki-i Hümayun Kolağalarından Cemil Arif Bey

Bestekâr-ı şehir merhum Arif Hikmet Beyzade Cemil Beyefendi -ki pederlerinden mevrus bir istidat ile sanat-ı nefise-i musikiye intisap ederek memleketimizde hakikaten şayan-ı iftihar bir mevki ihraz etmişlerdir– bu defa da Piyano Muallimi namında gayet mükemmel bir mecmua neşir ile musikinin alafranga ve notalı kısmında olan marifet-i fevkaladelerini ispat ettiler.

(…)

Mon Bılan [Mont Blanc] Zirvesine Bir Suud

Erbab-ı nücumdan Yannis namında Parisli bir zatın bundan birkaç sene mukaddem Avrupa’daki dağların en mürtefii olan Mon Bılan zirvesi üzerinde bir rasathane tesis eylemiş olduğu gazetemizde biddefaat yazılmıştı. Hatta bu bapta  birkaç kıta resim ve rasathanenin manzarasını irae eder levhalar bile pişgâh-ı kariine vazolunmuştu.

(…)