';
307. Sayı / 9. Sayfa

Miladi Tarih: 28 Ocak 1897

Rumi Tarih: 16 Kânunusani 1312

8. Sayfa
3 Yazı
10. Sayfa
2 Yazı
Resimlerimiz

“Münir Paşa Hazretleri”

Bu kere defa-i saniye olarak Hüdavendigâr vilayeti valiliğine tayin buyurulan devletlü Münir Paşa Hazretleri eazım-ı vüzera-yı saltanat-ı seniyyedendir. Münir Paşa Hazretleri bidayeten Rüsumat İdaresi hidematında bulunarak cemiyet-i rüsumiyenin hin-i teşekkülünde azalığını ifa etmişler, daha sonra Maliye Nezaret-i Celilesi Aşar Emanetine tayin kılınmışlar, oradan dahi uhde-i kifayetlerine Maliye Nezaret-i Celilesi ihsan buyrularak Maliye ve bade Dahiliye Nezaretlerini on sene müddet ifa ettikten sonra 1307 senesinde ilk defa olarak Hüdavendigâr vilayeti valiliğine tayin buyrulmuşlar ve bu sene infisal etmişlerdi. (…)

Suriye’de Bir Cevelan: Trablusşam’da Kadim Kule (Üstte)

[İmza: Diran Çırakyan]

Suriye’de Bir Cevelan: Kamaramdaki Seyahat Acentesi Muttasıl Horluyordu (Altta)

[İmza: Diran Çırakyan]

Musahabe-i Fenniye

Fenn-i tedavide bir şube daha açıldı – Tedavi-i bi’l-hayvan – Hasta insanlar ve sağlam hayvanlar – Kavinin yanında zebun da geçinir – Aşk ve alakada tesirat-ı bedeniye – Eski ve yeni yelkenler – Yelkenlerin delikleri.

Fenn-i celil-i tıbbın kadri pek büyüktür ve hatta ilm-i ebdan-ı dareynde saadeti temin edecek ilm-i edyana bile takdim olunmuştur. Tababetin bir kısm-ı mühimini teşkil eden fenn-i tedavi son senelerde hayli ileriye götürülmüş, bir taraftan Pastör’ün [Louis Pasteur] mikroplar üzerine tetkikatı ve diğer cihetten bazı kuvva-yı tabiiyenin beden-i insana tesiratının izharı sayesinde fenn-i tedavide yeni yeni şubeler açılmıştır. Kuşpalazının maslü’d-dem ile tedavisi ve kuduz aşısı mikrop tetkikatının en güzel neticeleridir. Veremin, koleranın da aşı usulüyle tedavisine çalışıyorlar ve kati bir muvaffakiyet de ümit ediyorlar. İşte aşı ile tedavi tababette bu suretle mühim bir mevki tutmuştur.

(…)