';
310. Sayı / 12. Sayfa

Miladi Tarih: 18 Şubat 1897

Rumi Tarih: 6 Şubat 1312

11. Sayfa
2 Yazı
13. Sayfa
2 Yazı
Londra Muhbir-i Mahsusumuzdan

-İngiltere’de Terakkiyat-ı Nisvan-

1 Şubat 1312

Kraliçe Viktorya [Victoria] hazretleri yakında altmışıncı sene-i ikbal-i hükümranisine dâhil olacağından İngiliz matbuat-ı mevkute ve gayr-ı mevkutesi müşarünileyhanın yâd-ı müessir-i sabıka ve haliyesi ile memludur.

Saltanat-ı seniyyenin muhibbanından ve parlamento azasından Mister Gibson Bauls’un taht-ı temellükünde bulunduğu mervi olan The Lady “zı leydi” nam ceridetü’n-nisa bu müddet-i ikbal zarfında İngiliz nisvanınca vukua gelen tekallüb ve temeddün hakkında makalat-ı beliğa neşretmektedir.

(…)

Balonla Kutup Seyyahı Lui Godar [Louis Godard] (Sağda)
Balonla Kutup Seyyahı Edmon Sörkuf [Edouard Surcouf] (Solda)
Resimlerimiz

“Kutup Seyyahları”

Kutup noktası! Ne şayan-ı merak, ne meçhul yer… Âlem-i medeniyetin tarih-i coğrafisine atıf olunan bir nazar o noktaya vusul için ne kadar muhibban-ı fünunun feda-yı can ve servet eylemiş olduğunu kemal-i hayretle görür. En evvel kutup seyahatine çıkanlardan tutunuz da geçen seneki Nansen’e [Fridtjof Nansen] gelinceye kadar aktar-ı şimaliyeyi keşfe gidenler -gece ile gündüzün tam altışar ay olması lazım gelen- o noktaya vusul değil takarrüp bile eyleyemediler.

(…)

Cenab Şahabeddin Bey

Bununla iki haftadır Cenab’ın o zarafet-amiz metanetiyle -muciz şiirler, müfit makaleler altında- enzar-ı mütalaaya gülümser gibi duran sevimli imzası bir seneden beri intiba-i kıymet-bahşasına alışmış olan sayfalarımızda görülmüyor. Yazık… Asar-ı Cenab’ı, velev muvakkat olsun, bir zaman mütalaadan mahrum olacağız.

Edib-i tabibin bu seneki heyet-i sıhhiye-i Hicaziye meyanında yirmi gün evvel şehrimizden infikâk etmesi bu mahrumiyet-i muvakkatenin sebeb-i zarurisidir.

(…)