';
265. Sayı / 9. Sayfa

Miladi Tarih: 9 Nisan 1896

Rumi Tarih: 28 Mart 1312

8. Sayfa
2 Yazı
10. Sayfa
1 Yazı
Resimlerimiz

“Hayat Efendi”

Gazetemizden bir nüshayı dest-i rağbetinde tutan Hayim Hayat Hüseyin Efendi’yi size takdim eyleriz. Kendileri anasıl Selaniklidir, şimdi İstanbul’da bulunuyorlar. Sinnleri yirmi sekiz, boyları ise tam 93 santimetredir. Ayakları 17 santimetre cesametinde, gözleri ela, elleri ve vücudunun her tarafı resimde temaşa olunduğu üzere fevkalade muntazamdır. Bir harika-i tabiat olan şu mini mini adem yakışıklı bir erkeğin mütenasiben ufalmışı olduğu için nazara pek zarif gelir. Kendileri ile ilk mülakat eylediğimiz zaman idarehanemize teşriflerini ve müsaade ederlerse resimlerini çıkarmamızı rica etmiştik. Gayet ince sedalar ile memnunane kabul ettiler ve vaat ettikleri günde geldiler. (…)

“Radyografi”

Röntgen keşfiyatı daha ilk duyulduğu zaman Servet-i Fünun, karilerine şu mesele-i mühime-i fenniyeye dair tafsilat-ı mükemmele vermiş ve müteaddit resimler derç etmişti. Gazetemizin son üç aylık nüshalarına ihale-i nazar olunursa bu babda pek çok malumat ahiz olunabilir. Fakat yazdığımız makalelerde, derç eylediğimiz resimlerde röntgen usulüyle resmin nasıl alındığını hakkıyla anlatamamıştık. Bugün üç kıta resmi pişgâha vaz eyleyerek itmam-ı noksan eyliyoruz. Resimlerimizden birincisi katodik üstüvanelerinin suret-i ihzarını, ikincisi bu ziyanın dürbün ile temaşasını, üçüncüsü bir elin yeni usul ile nasıl resmi çıkarıldığını irae eder. (…)

Röntgen Usulüyle Bir Elin Resmini Çıkarmak (Sağda)
İşbu Usule Muktezi Billur Mahfazaların Suret-i Muayenesi (Solda)