';
309. Sayı / 3. Sayfa

Miladi Tarih: 11 Şubat 1897

Rumi Tarih: 30 Kânunusani 1312

2. Sayfa
1 Yazı
4. Sayfa
2 Yazı
İstanbul Postası

İstanbul Postası

Daimi karilerinizden biri imzasıyla bir varaka aldım, aman ramazanda “İstanbul Postası”nı kesmeyiniz diyor, zaten benim de fikrim öyleydi. Mah-ı mübarekte mütalain-i kiramla musahabemizde ittirat göstermek arzu ediyorum; hem bu arzu bende daima var ama ne fayda ki her hafta musahabeyi teşkil edecek zemin bulamıyorum yahut bulduklarımı beğenemiyorum. Öyle ya, insaf ediniz. Lodos rüzgârlarının sevkiyle yağmur fasıla vermeyerek şakır şakır yağıp sokakları çamur deryasına çevirmişken ne tenezzüh icra olunabilir ki şehrimizin âlem-i tenezzüh ve teferrücüne bir makes-i zevk-averane olması lazım gelen musahabe-i üsbuiyede bahsini edeyim? Canım yazı, sevgili ramazanı her vakit nerede bulayım ki kalemi ele alınca bize birçok zeminler ihzar eylesin, sermaye-i bahis ve makal bulsun.

Cuma günü böyle düşünerek çarşı tarikiyle Beyazıt’a gidiyordum. Maşallah çarşı eski hâlini kâmilen iade etmiş; bu nüshamızda kapısıyla içinin resmini gördünüz ya? Buna bir de Kalpakçılarbaşı’nın eyyam-ı mahsusaya vergi olan cuşuhuruşunu ilave ediniz. Gözünüzü kapayınca cuma günü benim oradan geçerken seyrettiğim manzarayı tecessüm ettirebilirsiniz.

(…)

Suriye’de Bir Cevelan

-Defter-i Seyahatten Mahreç Sahifeler-

30 Teşrinievvel, Çarşamba

Bu sabah çok erken uyandım, Kudüs’ün ahval-i tarihiyesine müteallik bir kitabın mütalaası ilk cevelan zamanına kadar beni işgal eyledi, Musevi ve İsevi edyanının tarihinde en mühim sahne-i tecelliyatı vazifesini görmüş olan Kudüs-i Şerif taassub-ı Hristiyaniye ve Museviyenin tenakusundan dolayı elyevm ehemmiyet-i atikasını kaybetmiş ise de Kudüs’e vasıl olan bir insan için bir defa tarihin edvar-ı salifesine irca-i nazar etmek ehemmiyet-i zaileyi hayalen iade eylemeye ma-ziyadetin kâfidir.

(…)

“Mabadı gelecek nüshaya”